Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B06301 - Компьютерлік қауіпсіздік
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Бағдарламаның мақсаты ақпараттық қауіпсіздікті және ақпаратты қорғауды аналитикалық, бағдарламалық-аппараттық қамтамасыз ету дағдыларын меңгерген компьютерлік қауіпсіздік саласында жоғары білікті мамандарды даярлау болып табылады;

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

компьютерлік жүйелердің ақпаратты қорғау құралдары мен жүйелерін әзірлеумен және пайдаланумен, ақпараттық саладағы қауіптердің болуы жағдайында зиянды бағдарламалық-техникалық және ақпараттық әсерлерден компьютерлік жүйелердің қорғалуын дәлелдемелік талдау және қамтамасыз етумен байланысты проблемалар жиынтығын қамтитын ғылым, техника және технологиялар салалары.
Кәсіби қызмет объектісі:

қорғалатын компьютерлік жүйелер және оларға кіретін ақпаратты өңдеу, сақтау және беру құралдары;
компьютерлік жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігін басқару жүйесі;
компьютерлік жүйелердегі ақпаратты қорғау құралдары мен әдістері;
компьютерлік жүйелерде өңделетін ақпаратты қорғау кезінде туындайтын процестердің математикалық модельдері;
компьютерлік жүйелердегі ақпаратты қорғаудың тиімділігін бақылау әдістері мен оларды іске асыратын жүйелері мен құралдары;
компьютерлік жүйелерде өңделетін ақпаратты қорғау құралдары мен жүйелерін бағдарламалық қамтамасыз етуді құру процестері (технологиялары).
Кәсіби қызмет түрлері:

ғылыми-зерттеу;
жобалау;
бақылау-аналитикалық;
ұйымдастырушылық-басқарушылық;
пайдалану;
Кәсіби қызметінің функциялары:

ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-аппараттық құралдарын әзірлеу және конфигурациялау; қолданыстағы нормативтік және әдістемелік құжаттарды ескере отырып, ақпаратты қорғаудың кіші жүйелері мен жүйелерінің эскиздік, техникалық және жұмыс жобаларын жобалауға арналған техникалық тапсырмаларды әзірлеу;
техникалық тапсырмаға сәйкес объектінің ақпараттық қауіпсіздігін басқару жүйелері мен кіші жүйелерінің жобаларын әзірлеу;
жобалауды автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып, техникалық тапсырмаға сәйкес ақпаратты қорғаудың бағдарламалық және аппараттық құралдарын жобалау;
ақпаратты қорғау жүйесін және компьютерлік жүйелердегі қолданыстағы қауіпсіздік саясатын іске асыру тиімділігін бағалау;
алдын ала бағалау, осалдықтарды іздестірудің қажетті әдістерін таңдау және әзірлеу; қорғау жүйесіне бақылау талдауын жүргізу кезінде компьютерлік жүйелердің қауіпсіздігін бағалау әдістері мен әдістерін қолдану;
жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату, баптау, тестілеу және қызмет көрсету; компьютерлік жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің бағдарламалық-аппараттық құралдарын орнату, баптау, тестілеу және қызмет көрсету;
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Математика, физика, инженерлік негіздер, экономика ғылымдарының базалық білімін, қолданбалы математика мен информатикамен байланысты негізгі фактілерді, тұжырымдамаларды, теориялардың принциптерін пайдалану қабілеті; Базалық математика мен физика пәндерінен білімдерін деректерді, эксперимент нәтижелерін талдау және өңдеу үшін қолдану;
Логикалық және алгоритмдік есептерді математикалық формализациялау үшін тәсілдерді, әдістерді және тәсілдерді таңдауды негіздеу;
Серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерде, төтенше жағдайларда қабылданатын шешімдердің экономикалық орындылығын айқындау;
5. Физикалық процестердің қасиеттерін сипаттау және зерттеу,сигналдарды өңдеу, шифрлеу және инофрмацияны қорғау үшін оңтайлы математикалық құралдарды өз бетінше таңдау қабілеті; Ақпаратты орнықты шифрлеу, кодтауда қойылған міндеттердің шешімін сипаттау және іздеу үшін математикалық аппаратты қолдану
Сандық ұсыныспен және аналитикалық-сандық өрнектермен сипатталатын деректерді өңдеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістерінің базалық білімін қолдану;
6. Кәсіби, зерттеу және қолданбалы есептерді бағдарламалау тілдер мен жүйелерін, аспаптық құралдарды қолдана отырып, шешуге арналған қабілеті; алгоритм құру, оны қазіргі заманғы бағдарламалық кешендерде іске асыру және талдау
Операциялық жүйелерді қоса алғанда, компьютерлік жүйелерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін эксперименттік-зерттеу жұмыстарын жүргізу;
7. Қорғалған операциялық жүйелерді, компьютерлік желілерді қоса алғанда, ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-аппараттық құралдарын әзірлеуге және конфигурациялауға қатысу қабілеті; Қосымшалардың,есептеу жүйелерінің қауіпсіздігін және ақпараттарды қорғауды бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша жобалық шешімдерге талдау жүргізу;
Бағдарламалық қамтамасыз етудің, есептеуіш жүйелердің және мобильді қосымшалардың қауіпсіздігін іске асыру тиімділігін бағалау;
8. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды ескере отырып, салыстырмалы талдау жүргізу және ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-аппараттық құралдарын негізді таңдауды жүзеге асыру қабілеті; Қауіпсіз бағдарламалық қамтамасыз етулер мен мобильді қосымшаларды әзірлеу үшін құралдардың негізделген таңдауын жүзеге асыру және салыстырмалы талдау жүргізу
операциялық жүйелер мен түрлі қосымшалардың қауіпсіздік аудитін жоспарлау, енгізу және орындау;
9. Ақпаратты қысу алгоритмдерін бағалау, дискретті көздер мен арналар үшін кодтау және деректер қорын өңдеуді талдау қабілеті; Қазіргі заманғы ДБЖ пайдалана отырып, деректер базасын жобалау, әзірлеу, басқару және сүйемелдеу
Қолданылатын математикалық әдістер мен алгоритмдерді талдау негізінде шифрлау және кодтау құралдары мен әдістерінің тұрақтылығы мен тиімділігін бағалау;
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер