Білім беру бағдарламасы

Код – Мамандық 7M11203 - Қоршаған ортаны инженерлік қорғау
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Қазіргі заманғы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, өндірістік және экологиялық қауіпсіздікті, табиғатты ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету бойынша сұлбаларды, аспаптарды, аппараттар мен жүйелерді әзірлеу мен жобалаудың қазіргі заманғы әдістерін өнеркәсіптік экология және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану саласындағы өндірістік-технологиялық, ұйымдастыру-басқару және эксперименталды-зерттеу қызметіне кең ғылыми зерттеулер, білім беру және әдістемелік дайындық негізінде меңгерген әлемдік стандарттарға сәйкес даярлау, жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Түлектер экологиялық қауіпсіздік саласындағы бөлімдерде, қызметтерде және қадағалау органдарында, табиғи ортаны қорғаудың инженерлік жүйелерінің жобаларын әзірлейтін ғылыми-жобалау ұйымдарында; қызмет барысында ықтимал қауіпті заттарды пайдаланатын кәсіпорындарда, тау-кен металлургиялық және тау-кен өндіру өндірістерінде, экологиялық сараптама жүргізу орталықтарында; өнеркәсіптік кәсіпорындар мен энергетика кәсіпорындары мен мекемелерінде, мұнай-газ кешені мен сумен жабдықтау кәсіпорындарының техникалық қызметтерінде; ҚР экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің ұйымдары мен мекемелерінде сұранысқа ие.
Кәсіби қызмет объектісі:

- адам және адам қызметімен байланысты қауіптер;
- адам қызметімен байланысты өмір сүру ортасының қауіптілігі;
- қауіпті табиғи құбылыстарға байланысты тіршілік ету ортасының қауіптілігі;
- қауіпті технологиялық процестер мен өндірістер;
- қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілер;
- техногендік және табиғи қауіптерді және оларды іске асыру тәуекелін бағалау әдістері мен құралдары;
- техногендік және табиғи қауіптерден адам мен тіршілік ортасын қорғаудың ғылыми әдістері мен құралдары;
- қоршаған табиғи ортаға қауіп пен антропогендік әсерді нормалау ережесі;
- адамды құтқару әдістері, құралдары.
Кәсіби қызмет түрлері:

- ғылыми-зерттеу;
- өндірістік-технологиялық;

- сервистік-пайдалану;

- жобалау-конструкторлық;

- ұйымдастыру-басқару;

- сараптамалық, қадағалау және инспекциялық-аудиторлық;

- педагогикалық.

Кәсіби қызметінің функциялары:

- Табиғат қорғау құрылымдарымен өзара іс-қимыл жасау және ұйымдастыру, ол тексерулерге (жоспарлы, нұсқамалардың нәтижелері бойынша, жоспардан тыс) және тұрақты есептілікке қатысуды қамтиды.;
- Кәсіпорында қоршаған ортаны қорғау тиімділігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғауды жақсарту бойынша іс-шараларды әзірлеу, табиғатты қорғау инвестицияларын негіздеуге қатысу және әзірленген іс-шараларды енгізуді қамтамасыз ету;
- Апат жағдайында іс-қимыл бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;
- Кәсіпорын қызметінің ҚР заңнамасы мен нормативтерінің талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету;
- Өнімнің экологиялық сипаттамаларын жақсарту, шикізатты, материалдар мен жабдықтарды таңдау бойынша шешім қабылдауда экологиялық критерийлерді есепке алу;
- ҚР Заңнамасына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін ШЖШ, ШЖШ, ҚОӘБ және т. б. құжаттар мен нормативтерді әзірлеу және ұйымдастыру;
- Қоршаған ортаны инженерлік қорғау саласында жобалау-іздестіру және эксперименттік-зерттеу жұмыстарын орындау.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Жобалау-технологиялық қызметке қабілеттілік, соның ішінде: жобаларды әзірлеуге техникалық тапсырма дайындау; жобалар бойынша есептер жүргізу; әдістемелік және нормативтік құжаттарды әзірлеу; өндірістік нысандардың жағдайлары мен жобаларына сараптама жасау; қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін үрдістерді жобалау; жоспарлау құжаттамасын әзірлеу қоршаған ортаны қорғау саласындағы күрделі инженерлік-техникалық әзірлемелерді орындау қабілеті
жоғары техногендік қауіп-қатердің аймақтарын және жоғары ластану аймақтарын болжау, айқындау қабілеті
2. Ұйымдастыру-басқару қызметіне деген қабілеттілік, оның ішінде: ұжым жұмысын ұйымдастыру; жұмыстарды орындау кезінде оңтайлы шешімдерді іздеу; өндірістік жарақаттанудың, кәсіптік аурулардың, экологиялық бұзушылықтардың алдын алу; өнертабысқа өтінім дайындау кәсіби қызметте ұйымдастыру-басқару дағдыларын қолдану қабілеті
қоршаған ортаны қорғау мәселелері тіршілік етуде және қызмет бабында қарастырылатын маңызды басымдықтардың бірі қауіпсіздік мәдениеті мен тәуекелге бағытталған ойлауды меңгеру;
3. Ғылыми-педагогикалық қызметке деген қабілеттілік, оның ішінде: ғылыми зерттеулерді жүргізудің жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу; ғылыми-техникалық ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу; эксперименттің әдістемелерін әзірлеу және өткізуді ұйымдастыру; ғылыми-техникалық есептерді дайындау; педагогикалық қызметті жүзеге асыру; оқу-әдістемелік әзірлемелерді енгізу әр түрлі ақпарат көздерін пайдалана отырып, өз бетінше білім алу қабілеті
Педагогикалық қызметке дайын болу; мамандық бейіні бойынша оқу-әдістемелік әзірлемелерді әзірлеу, жариялау, енгізу; білім алушылар арасында тәрбие жұмысын жүргізу
4. Ғылыми-зерттеу қызметіне қабілеттілік, оның ішінде: зияткерлік меншік объектілерін тіркеу және қорғау, патенттік зерттеулер жүргізу; қабылданған шешімдерді негіздей отырып, жобаланатын объектілердің әрекет ету қағидаттарын және құрылысын сипаттау; жобаның инновациялық әлеуетін, инновациялық тәуекелдерді бағалау эксперимент нәтижелерін шығармашылық тұрғыдан ұғынуға, оларды практикалық қолдану, ғылыми идеяларды ұсыну бойынша ұсынымдарды әзірлеуге және қойылатын талаптарға сәйкес ресімделген есептер, рефераттар, мақалалар түрінде кәсіби қызметтің қорытындысын ұсынуға қабілеті
Ғылыми зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру қабілеті
5. Адамға қауіптің әсер ету механизмдерін талдау, зиянды заттардың уытты әсер ету механизмінің ерекшелігін, энергетикалық әсер ету және зиянды факторлардың аралас әсер ету ерекшеліктерін ескере отырып, адам ағзасының тіршілік ету ортасының қауіптерімен өзара әрекет ету сипатын анықтау қабілеті мониторинг жүргізу, оның ішінде өңірлік және жаһандық мониторингтік зерттеулер жүргізу, алынған деректер негізінде жағдайдың қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді дамуынның болжамын жасау
қоршаған ортаны қорғау саласындағы жаңа жаңалықтарды бағдарлай білу, техникалық жүйелер мен құрылғыларды құру үшін оларды келешекте пайдалану және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін кәсіби қызмет барысында туындайтын міндеттерді тұжырымдау мен шешу, сонымен бірге қоршаған ортаны қорғау саласында сараптамалық бағалауды жүргізе білу
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері