Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M05304 - Медицинадағы аддитивтік технологиялар
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Қазіргі заманғы материалтану саласында медициналық мақсаттағы жаңа материалдар жасау, олардың қасиеттерін зерттеу, оларды алу технологиясын әзірлеу мамандарын даярлау

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- компьютерлік (сандық) модельді құру және түзету;
-аддитивті өндіріс үшін компьютерлік (цифрлық) модельдер бойынша бұйымдарды жасаудың технологиялық процесін ұйымдастыру және жүргізу.
- аддитивті өндіріске арналған қондырғыларға техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру және жүргізу.
Кәсіби қызмет объектісі:

-кәсіби қызмет объектілері:аддитивті өндіріске арналған қондырғылар және бағдарламалық басқарылатын өңдеу станоктары, сондай-ақ қосалқы жабдықтар, құралдар,құрылғылар,технологиялық жабдықтар;
-оптикалық өлшеу жүйелері болып табылады;
-бағдарламалық қамтамасыз ету;
-шығыс материалдары, бұйымдары;
-аддитивті өндірістің технологиялық процестері;
-техникалық, технологиялық және нормативтік құжаттамалар
Кәсіби қызмет түрлері:

-компьютерлік (сандық) модельді құру және түзету,
-бұйымдарды жасаудың технологиялық процесін ұйымдастыру және жүргізу,
-компьютерлік (цифрлы) модель бойынша аддитивке арналған қондырғыларда өндіріс техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру және жүргізу,
-аддитивті өндіріске арналған қондырғылар-жұмысшылардың бір немесе бірнеше кәсіптері бойынша жұмыстарды орындау
Кәсіби қызметінің функциялары:

-кәсіби қызметтің объектісіне сәйкес жаңа ғылыми нәтижелерді, ғылыми әдебиетті немесе ғылыми жобаларды зерттеу;
- физика, химия, биология, экономика, медицина, экология саласында қолданбалы міндеттерді шешу үшін жоғары технологиялар мен бағдарламалық пакеттерді пайдалану;
- математикалық болжамды және жүйелік талдауды пайдалана отырып ақпараттық жүйелерді зерттеу;
- жоғары өнімді есептеу технологиясының заманауи әдістерімен ірі жүйелерді зерттеу
заманауи суперкомпьютерлерді зерттеуге пайдалану;
- зерттеу жобалары бойынша математикалық модельдерді, алгоритмдерді, әдістерді, бағдарламалық қамтамасыз етуді, құралдарды зерттеу және дамыту;
- зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми шолуларды, тезистерді және библиографияны дайындау;
- ғылыми семинарлар, ғылыми және тақырыптық конференциялар, симпозиумдарға қатысу;
ғылыми-техникалық басылымдарды дайындау;
- ақпараттық жүйелерді құруға және пайдалануға байланысты өндірістік қызметтің сапасын басқару үдерістерін дамыту және енгізу; кәсіби этика кодексін сақтау;
- өндірістік процестерді жүзеге асыру үшін қажетті ғылыми-зерттеу жұмыстары мен ресурстарын құру, ақпараттық жүйелерді құруға және пайдалануға байланысты өндірістік процестердің сапасын бақылау мен бағалау әдістерін және механизмдерін әзірлеу
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тарих және Ғылым философиясы саласындағы білімді пайдалана отырып, тұтас жүйелі ғылыми дүниетаным негізінде кешенді, соның ішінде пәнаралық зерттеулерді жобалау және жүзеге асыру қабілеті Философиялық және индустриалдық мазмұнды, пікірталас әдістерін және полемиканы қабылдау және талдау дағдыларын меңгеру
2. Металдар мен қорытпаларды зерттеу кезінде өлшеу әдістерін және электрлік дипольді моментті анықтаудың эксперименталды әдістерін меңгеру Зерделенетін техникалық объектілерге қойылатын негізгі тактикалық және техникалық-экономикалық талаптарды дұрыс тұжырымдай білу
3. Кәсіби есептерді шешу үшін жалпы және теориялық физиканың іргелі бөлімдерінің негізгі теориялық білімдерін қолдану тәсілдерін қолдана білу Осы жағдайларда оңтайлы шешімдер қабылдау үшін алынған ақпаратты түсіну
4. Ақпаратты талдаудың заманауи құрал-саймандық құралдарын таңдау және ақпараттандыру объектісінің құрылымын талдау әдістерін меңгеру Деректерді талдау алгоритмдерін іске асыратын қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен бағдарламалық құралдарды пайдалану дағдыларын қалыптастыруды білу
5. Берілген жағдайларда шешімдер қабылдау үшін алынған ақпаратты дұрыс түсініп, түрлі зерттеу әдістерінің әдістеріне ие болу Электрондық микроскопиялық зерттеулердің нәтижелерін моделдеу және түсіну
6. Технологиялық процесстерді және ғылыми талдау әдістерін оңтайландыру үшін заманауи компьютерлік модельдеу технологиясын меңгеру Материалдар мен бұйымдардың соңғы элементтерін үлгілеу және олардың беріктігі, термодинамикалық есептеулер үшін қолданбалы бағдарламалар әзірлеу.
7. Импульстік электрлік және лазерлік техниканың арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуімен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру Жаңа зерттеу әдістерін өз бетінше оқып, зерттеуге арналған ең қолайлы әдістер мен жабдықтарды өз бетінше таңдай білу
8. Қазіргі физикалық диагностикалық әдістер туралы процестерді түсіндіру және идеяларды алу үшін физикалық заңдарды қолдану мүмкіндігі Мәселені, зерттеудің мақсаты мен міндетін қоюға және оңтайлы шешім қабылдау үшін алынған ақпаратты дұрыс түсіне білу
9. Autodesk Inventor professional-да медициналық мақсаттағы бұйымдардың құрылымдық сызбаларын әзірлеу және 3D модельдерін жасау қабілеті Медициналық техниканы модельдеу және жобалаудың технологиялық дағдыларын қалыптастыру және қызмет көрсету, тексеру және жөндеу бойынша нұсқаулықтарды әзірлеу
10. Ғылым мен ғылыми білімнің анықтамасы саласындағы білімді игеру Бақылау және эксперимент нәтижелерін теориялық талдау әдістерін, компьютерлік модельдеу әдістерін меңгеру.
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері