Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M04103 - Digital-жобаларын басқару
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Шығыс Қазақстан облысы мен ҚР кәсіпорындары үшін менеджмент саласында қазіргі заманғы формацияда басқарушылық-аналитикалық қызметті табысты орындауға жоғары білікті кадрларды даярлау, сондай-ақ кең іргелі білімі бар, бастамашылық, еңбек нарығының өзгермелі талаптарына бейімделген және жеке және командада жұмыс істей алатын қазіргі заманғы технологияларға ие.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- кәсіпорынның ақпараттық жүйесін дамытудың стратегиялық жоспарларын әзірлеу және іске асыру;
- тиімді IT жобаларын іске асыруға бағытталған басқару шешімдерін әзірлеу;
- кәсіпорын қызметінде бизнес-процестерді автоматтандыру үшін басқару жүйесін әзірлеу.
Кәсіби қызмет объектісі:

Мемлекеттік органдардың әртүрлі меншік нысандары, қызмет салалары, құқықтық нысандары, оқу орындары және ақпараттық жүйелерді дамыту және пайдалануды жүзеге асыратын ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдары.
Кәсіби қызмет түрлері:

- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;
- маркетингтік қызмет;
- ақпараттық-аналитикалық;
- инновациялық;
- жобалау-зерттеу қызметі;
- ғылыми-зерттеу қызметі.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- өндірісті дамыту мен басқарудың негізгі бағыттарын жоспарлау;
- басқару мақсаттары мен міндеттерін анықтау, олардың тиімділігі;
- өндіріс құрылымы мен басқару құрылымын қалыптастыру, өндіріс аппаратының оңтайлы құрылысы;
- технологияларды және өндіріс технологиясын жетілдіру;
- персоналды ынталандыру, олардың жұмысын жандандыру;
- басқару қызметінің барлық аспектілерін үйлестіру және бақылау;
- материалдық және материалдық емес өндіріс саласындағы инновацияларды енгізу.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Әлемнің философиялық және ғылыми көріністері, адам санасының формалары және оның қазіргі қоғамдағы көрініс ерекшеліктері туралы білімді қолдана білудегі құзыреттілік. Басқару саласындағы жаңа теориялардың терең заманауи білімін, бизнесте оң синергияны жасайтын, даму бағдарын ауыстыруда ұйымның табыс балансын сақтайтын терең білімдерін түсіндіру және жалпылау.
Кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру және қазіргі кезеңдегі негізгі басқару мәселелерін талдау.
2. Кәсіпорынның өндірістік, экономикалық қызметін басқаруда ғылыми дағдыларды қолдана білудегі құзыреттілік. IT менеджментін қолдану арқылы қазіргі жағдайда дайындық бейіні бойынша зертханаларда зерттеулер жүргізумен байланысты зерттеу қызметінің негіздерін меңгеру.
Міндеттерді талдау және зерттеу әдістерін таңдау, кәсіби қызмет саласындағы даму әлеуетін болжау саласындағы зерттеу нәтижелерін ұсыну.
3. Халықаралық деңгейде жобаларды басқару саласындағы өз жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру, сондай-ақ шешімдер қабылдау және олардың тиімділігін бағалау білігіндегі құзыреттілік. Кәсіби қызметті басқару үшін халықаралық деңгейде нақты проблеманы шешу бойынша өндірістік-шығармашылық тізбекті қалыптастыру.
Жобаларды басқару саласындағы қазіргі заманғы стандарттарды және олардың сипаттамаларын; жобаларды басқаруға PMI тәсілін; инвестициялық қызметті жоспарлауды білуі тиіс.
4. Ғылыми ақпараттың үлкен массивіне сүйену, алынған нәтижелерді өңдеу, қолда бар статистикалық деректерді ескере отырып, оларды талдау және түсіну. Математикалық модельдеудің және технологиялық жүйелерді талдаудың қазіргі заманғы әдістерін пайдалана отырып, ғылыми зерттеулерді өз бетінше ұйымдастыруды және жүргізуді білу.
Кәсіпорын қызметін талдау және бөлімше жұмысын басқаруда талдау нәтижелерін пайдалану, стандартты емес жағдайларда жедел шешім қабылдау.
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері