Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M04106 - Кәсіпорындағы есеп және аудит
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Әртүрлі есеп, салық және ақпараттық-талдау мәселелеріне қатысты стратегиялық шешімдерді әзірлеу және іске асыру үшін есеп, талдау және аудит методологиясы мен аспаптық аппараттарына ие жоғары білікті кадрларды даярлау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- ұлттық және халықаралық қаржылық есептілік және аудит стандарттарына сәйкес кәсіпорындар мен ұйымдарда есепке алудың, талдаудың және аудиттің тиімді жүйесін құру;
- жедел басқару және басқару үшін қажетті кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржылық жағдайы мен қызметінің нәтижелері туралы толық және шынайы ақпаратты қалыптастыруды қамтамасыз ету;
- кәсіпорындар мен ұйымдарда ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру және сыртқы аудиторлық тексеруді жүргізу;
- кәсіпорындар мен ұйымдарға консалтингтік қызмет көрсету.

Кәсіби қызмет объектісі:

Республикалық, өңірлік және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар, банктер, биржалар, қаржы және сақтандыру компаниялары, инвестициялық қорлар, ҚР Қаржы министрлігі, ҚР Ұлттық Банкі, қазынашылық органдары, барлық меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы қызметтері.
Кәсіби қызмет түрлері:

- ұйымдастыру-басқару қызметі;
- есептік-жобалау қызметі;
- ақпараттық-аналитикалық қызметі;
- ғылыми-зерттеу қызметі.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- басқару шешімдерін қабылдау кезінде кәсіпорын мен ұйым қызметін бағалаудың негізгі көрсеткіштерінің жүйесін қалыптастыру мақсатында есептік және есепке алынбаған ақпаратты жүйелеу;
- ХҚЕС сәйкес қаржылық және шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау;
- ішкі бақылауды ұйымдастыру бойынша шаралар әзірлеу, олардың жұмыс істеу тиімділігін бағалау және жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу;
- аудиттелетін тұлға бизнесінің негізгі тәуекелдерін анықтау, сәйкестендіру және саралау, олардың қалыптасатын жария қаржылық ақпаратты және ішкі қаржылық есептерді бұрмалау тәуекелдеріне әсерін бағалау;
- кәсіпорындар мен ұйымдардың жұп және бақылау-тексеру бөлімшелерін ұйымдастыру және басқару.

Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Зерттеу есептерін шешу үшін әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді интеграциялау қабілеті. Қоғамдық өмірде ғылым мен білімнің рөлі туралы, ғылыми танымның дамуындағы заманауи үрдістер туралы түсінікке ие болу.
Ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды дамыту және қолдану үшін білімді пайдалану, мәселелерді шешуде креативті ойлау және шығармашылықпен қарау.
2. Салықтық және қаржылық есептілік деректерін талдау және басқарушылық шешімдер қабылдау үшін алынған мәліметтерді пайдалану қабілеті Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу әдістемесін білу, салық салуды оңтайландыру мақсатында салықтық әсер ету құралдарын меңгеру.
Кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржылық жағдайына талдау жүргізу дағдысын меңгеру, олардың одан әрі даму перспективаларын анықтау.
3. Қызметтің түрлі салаларына жататын кәсіпорындар мен ұйымдарда ХҚЕС сәйкес есеп жүргізу және қаржылық есептілікте ақпаратты ашу қабілеті. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес қаржылық есеп беруді ұйымдастыру және жүргізу.
Түрлі практикалық жағдайларда қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын қолдану және ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілікті құру.
4. Есеп пен есептіліктің барлық аспектілерін аудиторлық тексеруді жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу қабілеті. Аудитордың этикалық принциптерін сақтай отырып, кәсіби стандарттарға сәйкес аудитті ұйымдастыру және жүргізу.
Қажетті деректерді жинауға, оларды талдауға және кәсіби пайымдауды қалыптастыру үшін ақпараттық шолуды және талдамалық есепті дайындауға қабілетті.
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері