Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07311 - Автомобиль жолдарын мониторингі және диагностикалау
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Жолдар мен жол объектілеріне мониторинг жүргізу әдістемелерін игеру, алу, өңдеу, талдау және қабылдау үшін кеңістіктік деректерді ұсыну жолдарды салу, қайта жаңарту, жөндеу және күтіп ұстау жөніндегі шешімдер

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Автомобиль жолдарын жобалаумен, салумен, пайдаланумен байланысты ғылым мен техника саласы. Көлік құралдарының қозғалысына арналған және автомобиль жолына бөлінген белдеудің шекарасындағы жер учаскелерін және оларға немесе олардың астына төселген конструктивтік элементтерді (жол төсемі, жол төсемі және сол сияқты элементтер) және оның технологиялық бөлігі болып табылатын жол құрылыстарын – қорғаныш жол құрылыстары, жасанды жол құрылыстары, автомобиль жолдарын жайластыру элементтерін қамтитын автомобиль жолы.
Оларға көпірлер, жол өтпелері, құбырлар, тоннельдер, эстакадалар және басқа да осындай құрылыстар жатады.
Кәсіби қызмет объектісі:

Жоғары және орта кәсіптік білім беру ұйымдары; ғылыми-зерттеу және жобалау мекемелері; бюролар; құрылыс-жол бейіндегі компаниялар, фирмалар және ұйымдар (кәсіпорындар), фирмалар, экономиканың басқа инфрақұрылымдарындағы ұйымдар (кәсіпорындар), ҒЗИ.
Кәсіби қызмет түрлері:

Есептеу-жобалау және техникалық-экономикалық;
Ұйымдастырушылық-басқарушылық;
Өндірістік-технологиялық және пайдалану;
Құқықтық, сараптамалық және консультациялық;
Ғылыми-зерттеу;
Білім беру (педагогикалық).
Кәсіби қызметінің функциялары:

Автомобиль жолдарын диагностикалау, тексеру және паспорттау бойынша технологиялық процестерді жобалау, кешенді қызмет ету бойынша іс-шараларды әзірлеу. Автомобиль жолдарының жай-күйін жобалау, салу мониторингін және тұрақты пайдаланушылық бақылауды қамтамасыз ету.Халықаралық стандарттар негізінде сапаны басқару, сараптамалық және консультативтік қызмет.
Ғылыми зерттеулер мен техникалық әзірлемелерді жүргізудің жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу, орындаушылар үшін жеке тапсырмаларды дайындау; зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу, міндеттерді шешудің әдістері мен құралдарын таңдау; эксперименттер жүргізудің әдістемесін әзірлеу және ұйымдастыру, олардың нәтижелерін талдау; патенттік зерттеулер жүргізу; орындалған зерттеулер нәтижелері бойынша ғылыми-техникалық есептер, шолулар, Жарияланымдар дайындау; өнертабысқа өтінімдер дайындау; зияткерлік меншік объектілерін тіркеу және қорғау.
Орта кәсіптік, жоғары оқу орындарында педагогикалық қызметті жүзеге асыру; мамандық бейіні бойынша оқу-әдістемелік әзірлемелерді әзірлеу, жариялау, енгізу; білім алушылар арасындағы тәрбие жұмысы.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Ғылыми-әдістемелік бірегейлікті дүниетанымдық бағыттылықпен біріктіретін ғылымның негізгі проблемаларына, оның функциялары мен даму заңдарына бағдарлану қабілеті. Философия саласындағы негізгі мәселелерді анықтау және ғылым әдіснамасының рөлін сипаттау.
2. Кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерін еркін пайдалану қабілеті Шет тілін С1-С2 халықаралық стандарттар деңгейінде және ғылыми стильдің грамматикалық сипаттамаларында меңгеру; халықаралық ортада жұмыс істеуге қабілетті болу.
3. Педагогикалық қызметке қатысу қабілеті Оқу процесін ұйымдастыруға қойылатын психологиялық-педагогикалық талаптарды ескере отырып, Педагогикалық қызметті жүзеге асыру
4. Ғылыми-зерттеу қызметіне қатысу қабілеті Кәсіби қызмет шеңберінде зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру
Ғылыми ақпаратты алу, өңдеу және сақтау әдістерін қоса алғанда, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеру
Зияткерлік меншікті қорғау және рәсімдеу ережелерін білу
Зерттеудің қажетті әдістерін таңдай білу, бар әдістерді түрлендіру және нақты зерттеудің міндеттеріне сүйене отырып жаңа әдістерді әзірлеу.
5. Жобалау-технологиялық қызметке қатысу қабілеті Қазіргі заманғы материалдарды, техника мен инженерлік жүйелерді, бағдарламалық-есептеу кешендерін және автоматтандырылған жобалау жүйелерін пайдалана отырып, автомобиль жолдарын жобалауды, диагностикалауды және паспорттауды орындау қабілетіне ие болу
Автомобиль жолдары құрылысының заманауи технологияларын, мониторингтің, диагностиканың, алынған ақпаратты өңдеу мен сақтаудың жаңа әдістері мен тәсілдерін білу
6. Ұйымдастыру-басқару қызметіне қатысу қабілеті Ұйымдардың даму стратегиясын анықтау және бағалау, ұйымдастыру-технологиялық шешімдерге бастамашылық жасау, нарық жағдайында ұтқырлыққа және бәсекеге қабілеттілікке ықпал ететін жедел шешімдер қолдану
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері