Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07303 - Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын өндіру саласында, инновациялық ойлауға ие, қазіргі заманғы өнеркәсіптік индустрияда озық технологияларды меңгерген, әлемдік бизнес жағдайына ықпалдасуға және ұлттық және өңірлік нарықтың әлеуметтік маңызды міндеттерін шешуге қабілетті магистрлерді дайындау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Құрылыс индустриясы
Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру.
Кәсіби қызмет объектісі:

Құрастырмалы темір бетонды зауыттар, қабырғалық қыш зауыттар
жобалау-конструкторлық ұйымдар.
Кәсіби қызмет түрлері:

Жобалау-конструкторлық қызмет

Жобалау-технологиялық қызмет

Ұйымдастыру-басқару қызметі
Кәсіби қызметінің функциялары:

- Жобалық шешімдерді әзірлеуге тапсырма дайындау, қабылданған техникалық шешімдерді негіздей отырып, жобаланатын объектілердің іс-әрекеті мен құрылысы қағидаттарының сипаттамасын жасау; жоспарланған шешімдердің техникалық-экономикалық және экологиялық-экономикалық негіздемелерін, жобалар бойынша есептерді жүргізу; жобаның инновациялық әлеуетін, инновациялық тәуекелдерді бағалау, әдістемелік және нормативтік құжаттарды,техникалық құжаттаманы әзірлеу.
- Шикізатты кешенді пайдалану,тапшы материалдарды ауыстыру және өндіріс қалдықтарын кәдеге жарату тәсілдерін іздестіру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу;
Құрылыс бұйымдары мен конструкцияларын өндірудің технологиялық процестерін жобалау; экологиялық, өрт, химиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйелерін таңдау
және өзге де безопасностей.
- Ұжым жұмысын ұйымдастыру, орындаушылық шешімдерді қабылдау, жұмыстарды орындау тәртібін анықтау; сапа талаптарын, орындау мерзімдерін, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін ескере отырып, жұмыстарды орындау кезінде оңтайлы шешімдерді іздестіру
кәсіптік аурулардың алдын алу, экологиялық бұзушылықтар мен төтенше жағдайлардың алдын алу; сапаны басқару жүйесінің қазіргі заманғы нұсқаларын халықаралық стандарттар негізінде нақты жағдайларға бейімдеу; сараптамалық және консультативтік қызмет.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерін еркін пайдалану қабілеті Шет тілін С1-С2 халықаралық стандарттар деңгейінде және ғылыми стильдің грамматикалық сипаттамаларында меңгеру; халықаралық ортада жұмыс істеуге қабілетті болу
2. Жобалық-конструкторлық қызметке қатысу қабілеті Кәсіби қызмет шеңберінде жобалау-конструкторлық жұмыстарды жүзеге асыру
Ғылыми ақпаратты алу, өңдеу және сақтау әдістерін қоса алғанда, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеру
Жобаның инновациялық әлеуетін бағалау, зияткерлік меншікті қорғау және рәсімдеу дағдыларын меңгеру
3. Жобалау-технологиялық қызметке қатысуға мүмкіндік Шикізатты кешенді пайдалану, тапшы материалдарды ауыстыру және өндіріс қалдықтарын кәдеге жарату тәсілдерін іздестіру бойынша іс-шаралар әзірлеу
Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлау, қажет болған жағдайда бағыт шеңберінде өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгерту қабілетіне ие болу
4. Ұйымдастыру-басқару қызметіне қатысу қабілеті Ұйымның даму стратегиясын анықтау және бағалау, нарық жағдайында ұтқырлыққа және бәсекеге қабілеттілікке ықпал ететін технологиялық және ұйымдастырушылық шешімдерге бастамашылық жасау
Өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту үшін өзіндік шығармашылық ойлау дағдыларын меңгеру
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері