Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07305 - Құрылыс
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Инновациялық ойлауға ие, қазіргі заманғы құрылыс индустриясындағы озық технологияларды меңгерген, әлемдік бизнес жағдайына ықпалдасуға және ұлттық және өңірлік нарықтың әлеуметтік маңызды міндеттерін шешуге қабілетті құрылыс саласындағы магистрлерді даярлау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Азаматтық және өнеркәсіптік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарды жобалауға, салуға, пайдалануға байланысты ғылым мен техника саласы.
Кәсіби қызмет объектісі:

Жобалау мекемелері; бюролар; компаниялар, фирмалар және құрылыс бейіндегі ұйымдар (кәсіпорындар), фирмалар, экономиканың басқа да инфрақұрылымдарының ұйымдары (кәсіпорындары).
Кәсіби қызмет түрлері:

- Есептік-жобалық және техникалық-экономикалық;
- Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;
- өндірістік-технологиялық және пайдалану;
- құқықтық, сараптамалық және кеңес беру.
Кәсіби қызметінің функциялары:

Геодезиялық, геологиялық, гидрологиялық және гидрометриялық жұмыстарды жүргізу; жобалау-іздестіру жұмыстарын орындау; Құрылыс кешені объектілерін салу, жөндеу және ағымдағы күтіп ұстау технологиялық процестерін әзірлеу және жүзеге асыру; құрылыс өндірісін ұйымдастыру, жоспарлау және басқару.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерін еркін пайдалану қабілеті Шет тілін С1-С2 халықаралық стандарттар деңгейінде және ғылыми стильдің грамматикалық сипаттамаларында меңгеру; халықаралық ортада жұмыс істеуге қабілетті болу
2. Өндірістік қызметке қатысу қабілеті Ғылыми ақпаратты алу, өңдеу және сақтау әдістерін қоса алғанда, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеру
Зияткерлік меншікті қорғау және рәсімдеу ережелерін білу
3. Жобалау-технологиялық қызметке қатысуға мүмкіндік Қабілетіне ие болуы керек орындауға қазіргі заманғы құрылыс конструкциялары мен инженерлік жүйелерді, бағдарламалық-есептеу кешендерін және автоматтандырылған жобалау жүйелерін пайдалана отырып ғимараттар мен құрылыстарды жобалау
Құрылыс өндірісіндегі қазіргі заманғы технологияларды, ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс процестері технологиясындағы жаңа әдістер мен тәсілдерді білу
4. Ұйымдастыру-басқару қызметіне қатысу қабілеті Ұйымның даму стратегиясын анықтау және бағалау, нарық жағдайында ұтқырлыққа және бәсекеге қабілеттілікке ықпал ететін технологиялық және ұйымдастырушылық шешімдерге бастамашылық жасау
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері