Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07301 - Сәулет
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Бітірушіні сәулет саласындағы өзіндік ғылыми-педагогикалық қызметке дайындау, жаңа кәсіби білім мен іскерлікті игеру, үздіксіз кәсіби өзін-өзі жетілдіру, жаңа кәсіби ойлауды қалыптастыру.білім беру ұйымдарында оқу-әдістемелік жұмыстарды жүргізу.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Құрылыс, ғылым, Сәулет және қала құрылысы істері жөніндегі департаменттер.
Кәсіби қызмет объектісі:

Инновациялық тәсілге негізделген бірегей жобалар.
Кәсіби қызмет түрлері:

- іздестіру және жобалау-конструкторлық;
- өндірістік-технологиялық және өндірістік-басқарушылық;
- Эксперименталды-зерттеу.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- орындаушылардың шағын ұжымдарының жұмысын ұйымдастыру, қызметкерлердің жұмысын жоспарлау және еңбекақы төлеу қоры;
- техникалық құжаттаманы (жұмыс кестелерін, нұсқаулықтарды, жоспарларды, сметаларды, материалдарға, жабдыққа өтінімдерді құру);
- бірегей және инновациялық сәулет объектілерін құру.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Әлеуметтік-психологиялық және коммуникативтік дағдылардың жоғары деңгейі. Психология және педагогика, арнайы және теориялық пәндер саласындағы білімді қолдану.
2. Теориялық немесе практикалық сипаттағы мәселелердің бірі бойынша ғылыми зерттеулерді жан-жақты талдау немесе әзірлеу қабілеті. Инновациялық (концептуалды), пәнаралық және мамандандырылған сипатты әзірлеу қабілетін дамыту.
Әр түрлі пәндердің білімін тартумен зерттеудің қазіргі әдістерін қолдану.
3. Сәулет-қала құрылысы шешімдерін әзірлеу кезінде инженерлік-техникалық білімді (материалдар, конструкциялар, технологиялар, инженерлік жүйелер) тиімді пайдалану, олардың экономикалық негіздемесін жүргізу қабілеті. Сәулет қызметі саласында іргелі және қолданбалы білімді біріктіру жолымен сәулет-қала құрылысы шешімдерін қалыптастыру.
Өз еңбектерін кәсіби және академиялық қоғамдастықтарға, басқару органдарына, тапсырыс берушілер мен жұртшылыққа таныстыру.
4. Ғылыми-зерттеу, сәулет-жоспарлау, қала құрылысы жобаларын және өндірістік-технологиялық шешімдерді қабылдау үшін мультимедиялық, виртуалды, көп өлшемді сандық кеңістіктік үлгілеу технологияларын енгізу қабілеті. Кәсіби IT-технологиялар пакеттерінің көмегімен инженерлік-техникалық және әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешу.
Ақпараттық технологиялар көмегімен қызметтің кәсіби саласымен байланысты жаңа білімдер мен біліктерді алу
5. Ұйымдастырушылық, көшбасшылық, басқарушылық қабілеттерін дамыту. Кәсіпорында практикалық қызметті ұйымдастыру және жүргізу кезінде қабылданатын шешімдердің шарттары мен салдарын есептеу және бағалау.
Құқықтық органдардың Келісуші құрылымдарымен өзара іс-қимыл барысында ұжым қызметінің қисынды дәйектілігін құру.
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері