Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07306 - Кадастр
Білім беру бағдарламасының мақсаты

"Кадастр" мамандығы бойынша жоғары оқу орнында алған білім, білік және дағды негізінде (бакалавр деңгейінде) Жер ресурстарын басқару жүйесінде кәсіби қызмет үшін магистрлерді даярлау; халықаралық стандарттар деңгейінде Қазақстан Республикасында кадастрды әдіснамалық және әдістемелік қамтамасыз ету бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары үшін мамандарды даярлау

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Магистратура бағдарламасын игерген бітірушілердің кәсіби қызмет саласы жер қатынастарын басқару жүйесін, Жер ресурстарын және жылжымайтын мүлік объектілерін басқару жүйесін, жер пайдалану аумағын ұйымдастыруды, жер пайдалануды болжау, жоспарлау және жобалау, Жерді ұтымды пайдалану және қорғау, есепке алу, кадастрлық бағалау, жерге орналастыру мен кадастрларды топографиялық-геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету, кадастрлық ақпараттық жүйелерді қалыптастыру, жылжымайтын мүлік объектілерін түгендеу, жер мониторингі жүйесін қамтиды.
Кәсіби қызмет объектісі:

Магистратура бағдарламасын игерген бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері жер ресурстары және басқа да табиғи ресурстар түрлері, жер қорының санаттары, жер пайдалану аймақтары және жер учаскелері нысаналы мақсатына және рұқсат етілген пайдалануға байланысты, жер алқаптары, жылжымайтын мүлік объектілері және кадастрлық есепке алу, жерге орналастыру мен кадастрдағы Ақпараттық жүйелер мен технологиялар, жерге орналастыру мен кадастрдың геодезиялық және картографиялық негіздері болып табылады.
Кәсіби қызмет түрлері:

- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;

- жобалық;

- өндірістік-технологиялық;

- ғылыми-зерттеу.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- жерге орналастыру және аумақтық жоспарлау сызбалары мен жобаларын әзірлеуге тапсырмалар дайындау;

- жерге орналастыру мен кадастрлардың геодезиялық және картографиялық қамтамасыз етілуін дайындау, жерге орналастыру мен аумақтық жоспарлау жобалары мен сұлбаларын құру әдістемелерін әзірлеу;

- автоматтандырылған кадастрлық жүйелердің деректер базасын өңдеу үшін техникалық тапсырмаларды әзірлеу, кадастрлық, жобалау-іздестіру және топографиялық-геодезиялық жұмыстарды жүргізу бойынша нұсқаулық материалдарды байқаудан өткізу, жылжымайтын мүлік объектілерінің мониторингін жүзеге асыру;

- мемлекеттік кадастр және жерге орналастыру мақсаттары үшін бастапқы ақпаратты жинау мен өңдеудің бағдарламалық құралдарын енгізу.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Өзінің кәсіби қызметін бағалауда, әлеуметтік маңызы бар жобаларды жасау және жүзеге асыруда құқықтық және этикалық нормаларды білу қабілеті. Ғылыми танымның заманауи тенденциялары мен әдіснамасын білу; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын білу
Қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні ,оны түсінуді және жобалау-технологиялық қызметті орындау қабілетін көрсете білу
2. Жаңа жағдайларға бейімделуге, өзінің кәсіби қызметінің ғылыми және ғылыми-өндірістік бейінін өзгертуге, әлеуметтік-мәдени және әлеуметтік қызмет жағдайларын өзгертуге, жинақталған тәжірибені қайта бағалауға қабілетті болу. Жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлау және шығармашылықпен қарау; таным, оқыту және өзін-өзі бақылау әдістері мен құралдарын өз бетінше қолдану.
Жеке және команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу, орындаушылардың жекелеген топтарына басшылық ету дағдыларын көрсете отырып, жеке жауапкершілікті көрсете білу
3. Жерді пайдалануды жоспарлау кезінде пайдаланылатын ақпаратты жинақтау және жүйелеу қабілеті және жерге орналастыруда және кадастрда жобалық шешімдерді іске асыру бойынша іс-шараларды ұйымдастыру дағдылары. Жерді тиімді пайдалануды жоспарлау және ұйымдастыру және бүлінген агрогеожүйелерді қалпына келтіру және мәдени ландшафтарды құру бойынша іс-шараларды анықтау үшін жер ресурстары туралы білімді пайдалана білу.
ҚР Мемлекеттік жер кадастрын (жерді мемлекеттік кадастрлық бағалау, жер учаскелерi үшін төлемақының базалық мөлшерлемелерінің есебі, түзету коэффициенттерін белгілеумен бағалау аймақтары шекараларының схемаларын жасау, ҚР МЖК ААЖ) жүргізу методикасын талдау және әзірлеу
4. Кадастрлық қызметтегі жаңа технологияларды меңгеру, нормативтік, статистикалық және басқа да деректер массивін талдау, жерді пайдалану тиімділігінің көрсеткіштеріне әсер ететін факторларды анықтау және статистикалық өңдеу. Геоақпараттық, кадастрлық жүйелер мен технологиялардың, жобалаудың автоматтандырылған жүйелерінің даму үрдісін және оларды ғылыми-зерттеу, жобалау, өндірістік-технологиялық және ұйымдастыру-басқару қызметінде қолдану саласын білу.
Ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және талдауды жүзеге асыру, ақпараттық, компьютерлік және желілік технологияларды пайдалана отырып, оны қажетті форматта ұсынуды білу
5. Кадастрда қазіргі заманғы жабдықтарды, аспаптарды және зерттеу әдістерін пайдалана отырып, ғылыми-зерттеу әзірлемелерін өз бетінше орындау, ғылыми зерттеу нәтижелерін пайдалану бойынша практикалық ұсыныстар жасау қабілеті ҚР аумағын дамыту мәселелеріне қатысты жобалар мен схемаларды талдау және әзірлеу, жер ресурстарын пайдалану мен қорғауды болжауды жоспарлауды және талдауды жүзеге асыру
Аймақтық басқару шешімдерін, әр түрлі иерархиялық деңгейдегі қалалар мен аумақтардың әлеуметтік-экономикалық даму жобаларын, өндірістік және басқа қызметтің бизнес-жоспарларын әзірлеу және қабылдау кезінде кешенді экологиялық-экономикалық сараптама жүргізуді білу
6. Жобаларды жобалау және іске асыру кезінде нұсқаларды талдау, тиімді шешімдерді әзірлеу және іздеу, экологиялық-экономикалық тиімділікті талдау әдістерін қолдану қабілеті Жерге орналастыру және қайта құру, жылжымайтын мүлік объектілерін дамыту жөніндегі жобалық және жұмыс техникалық құжаттамасын әзірлеу және әзірленетін жобалар мен техникалық құжаттаманың сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру
Мемлекеттік жер кадастры жүйесінің тиімділігін анықтаудың негізгі әдістері мен тәсілдерін білу және қолдана білу
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері