Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07303 - Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын өндіру саласында, инновациялық ойлауға ие, қазіргі заманғы өнеркәсіптік индустрияда озық технологияларды меңгерген, әлемдік бизнес жағдайына ықпалдасуға және ұлттық және өңірлік нарықтың әлеуметтік маңызды міндеттерін шешуге қабілетті магистрлерді дайындау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Құрылыс индустриясы
Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру.
Кәсіби қызмет объектісі:


Құрастырмалы темір бетонды зауыттар, қабырғалық қыш зауыттар
жобалау-конструкторлық ұйымдар.

Ғылыми-зерттеу институттары, жоғары оқу орындары,
колледждер, лицейлер.
Кәсіби қызмет түрлері:

Жобалау-технологиялық қызмет

Ұйымдастыру-басқару қызметі

Ғылыми-зерттеу қызметі

Педагогикалық қызмет
Кәсіби қызметінің функциялары:


Құрылыс бұйымдары мен конструкцияларын өндірудің технологиялық процестерін жобалау; экологиялық, өрт, химиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйелерін таңдау
және өзге де безопасностей.
Ұжым жұмысын ұйымдастыру, орындаушылық шешімдерді қабылдау, жұмыстарды орындау тәртібін анықтау; сапа талаптарын, орындау мерзімдерін, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін ескере отырып, жұмыстарды орындау кезінде оңтайлы шешімдерді іздестіру
кәсіптік аурулардың алдын алу, экологиялық бұзушылықтар мен төтенше жағдайлардың алдын алу; сапаны басқару жүйесінің қазіргі заманғы нұсқаларын халықаралық стандарттар негізінде нақты жағдайларға бейімдеу; сараптамалық және консультативтік қызмет.

Ғылыми зерттеулер мен техникалық әзірлемелерді жүргізудің жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу, орындаушылар үшін жеке тапсырмаларды дайындау;
зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу, міндеттерді шешудің әдістері мен құралдарын таңдау; эксперименттер жүргізудің әдістемесін әзірлеу және ұйымдастыру,олардың нәтижелерін талдау; патенттік зерттеулер жүргізу; орындалған зерттеулер нәтижелері бойынша ғылыми-техникалық есептер, шолулар, Жарияланымдар дайындау; өнертабысқа өтінімдер дайындау; зияткерлік меншік объектілерін тіркеу және қорғау.

Орта кәсіптік, жоғары оқу орындарында педагогикалық қызметті жүзеге асыру; мамандық бейіні бойынша оқу-әдістемелік әзірлемелерді әзірлеу, жариялау, енгізу; білім алушылар арасындағы тәрбие жұмысы.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Ғылыми-әдістемелік бірегейлікті дүниетанымдық бағыттылықпен біріктіретін ғылымның негізгі проблемаларына, оның функциялары мен даму заңдарына бағдарлану қабілеті Философия саласындағы негізгі мәселелерді анықтау және ғылым әдіснамасының рөлін сипаттау
2. Кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерін еркін пайдалану қабілеті Шет тілін С1-С2 халықаралық стандарттар деңгейінде және ғылыми стильдің грамматикалық сипаттамаларында меңгеру; халықаралық ортада жұмыс істеуге қабілетті болу
3. Педагогикалық қызметке қатысу қабілеті Оқу процесін ұйымдастыруға қойылатын психологиялық-педагогикалық талаптарды ескере отырып, Педагогикалық қызметті жүзеге асыру
4. Ғылыми-зерттеу қызметіне қатысу қабілеті Кәсіби қызмет шеңберінде зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру
Ғылыми ақпаратты алу, өңдеу және сақтау әдістерін қоса алғанда, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеру
Зияткерлік меншікті қорғау және рәсімдеу ережелерін білу
Зерттеудің қажетті әдістерін таңдай білу, бар әдістерді түрлендіру және нақты зерттеудің міндеттеріне сүйене отырып жаңа әдістерді әзірлеу.
5. Жобалау-технологиялық қызметке қатысуға мүмкіндік Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлау, қажет болған жағдайда бағыт шеңберінде өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгерту қабілетіне ие болу
Шикізатты кешенді пайдалану, тапшы материалдарды ауыстыру және өндіріс қалдықтарын кәдеге жарату тәсілдерін іздестіру бойынша іс-шаралар әзірлеу
6. Ұйымдастыру-басқару қызметіне қатысу қабілеті Өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту үшін өзіндік шығармашылық ойлау дағдыларын меңгеру
Ұйымның даму стратегиясын анықтау және бағалау, нарық жағдайында ұтқырлыққа және бәсекеге қабілеттілікке ықпал ететін технологиялық және ұйымдастырушылық шешімдерге бастамашылық жасау
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері
  ЖОО компоненті:
 • Басқару психологиясы
 • Ғылым тарихы мен философиясы
 • Жоғары мектеп педагогикасы
 • Педагогикалық практика
 • Силикат бетондарды өндіру технологиясы
 • Шетел тілі (кәсіби)
  ЖОО компоненті:
 • Зерттеушілік іс-тәжірбие
 • Құрылыс материалдары мен бұйымдарының сапасын бақылау
 • Құрылыстағы аддивтік технологиялар
 • Құрылыстағы жаңа технологиялық шешімдер
 • Құрылыстағы полимерлер
  Міндетті компонент:
 • Магистранттардың ғылыми зерттеу жұмыстары, соның ішінде теориялық оқудан үзілмей өткізілетін магистерлік диссертацияны орындау
 • Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы, соның ішінде тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындау
  Таңдау бойынша компонент:
 • Ғылыми зерттеу негіздері
 • Құрылыс материалдарын өндіру саласындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы

 • Құрылыс материалдары технологиясындағы заманауи жабдықтар
 • Құрылыс материалдарын өндірудегі заманауи жабдықтар

 • Ақпараттық жүйелер және бақылаулардың өңдеу әдістері
 • Статистикалық модельдеу және болжау

  Таңдау бойынша компонент:
 • Бұйымдар және құрылыс материалдарының прогрессивті үдемелі технологиялары
 • Құрылыс материалдарын өндірудегі нанотехнология

 • Құрылыс материалдары мен бұйымдарының ұзаққа төзімділігі
 • Тоттанудан қорғаудың технологиясы

 • ЖҚМ өндіру технологиясы
 • Органикалық толтырғыштары бар жеңіл бетондарды өндіру технологиясы