Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B07107 - Көлік, көліктік техника және технологиялар
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Білім алушыларға көліктік машина жасау зауыттарына және көлік кәсіпорындарына бағдарланған, көлік техникасын жобалау, жасау және пайдалану технологиялары бойынша білімін, іскерлігін және практикалық дағдыларын қамтитын жоғары сапалы білім беру

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Көлік техникасын өндіру;
Көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
Кәсіби қызмет объектісі:

Өмір циклінің барлық сатыларындағы көлік техникасы
Кәсіби қызмет түрлері:

Көлік техникасын құрастыру, жобалау, дайындау, техникалық қызмет көрсету, жөндеу
Кәсіби қызметінің функциялары:

1. Бөлімінің бастығы:

1.1. Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшесінің жұмысын стратегиялық басқару және жетекшілік жасау
1.2. Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшесі қызметінің нәтижелерін ұйымдастыру және бақылау

2. Инженер-конструктор:

2.1. Көлік техникасын жобалау және құрастыру

2.2. Көлік техникасын өндіру, техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін технологиялық жабдықтарды жобалау және құрастыру

3. Инженер-технолог:

3.1. Көлік техникасын өндірудің технологиялық процестерін әзірлеу

3.2. Көлік техникасы өндірісінің технологиялық процестерін дайындау, іске қосу, баптау және басқару

4. Көлік техникасын пайдалану және жөндеу жөніндегі инженер:

4.1. Кәсіпорынның көлік техникасын пайдалану және жөндеу процестерін басқару
4.2. Кәсіпорынның көлік техникасы паркін басқару

5. Механик:

5.1. Көлік техникасының жарамды жай-күйін қамтамасыз ету

5.2. Көлік техникасын өндіру, техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін технологиялық жабдықтың жарамды жай-күйін қамтамасыз ету

5.3. Материалдық-техникалық ресурстардың жұмсалуын бақылау
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Механикалық жүйелерді құрастыра білу Процестерді талдау және заңдылықтарды анықтау
Конструкциялық материалдардың қасиеттерін және еңбек қауіпсіздігін ескере отырып оларды түрлендірудің технологиялық әдістерін бағалау
Машина жасау кезінде инженерлік графиканың дағдылары мен іскерліктерін қолдану
5. Көлік техникасындағы техникалық жүйелердің тиімділігін түсіну және бағалау Көлік техникасының электр және жылу жүйелерінің жұмыс принципін түсіну
Көлік техникасының тиімділігін бағалау
6. Автомобильдерді жобалау, өндіру және пайдалану, автомобиль саласының инфрақұрылымын құру Көлік техникасын жобалай білу
Көлік техникасын жүргізе білу және оны пайдалануды қамтамасыз ету
Көлік техникасы үшін пайдалану материалдарын қолдану тиімділігін бағалау
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер
  Міндетті компонент:
 • Ақпаратты-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Дене шынықтыру
 • Қазақ (орыс) тілі
 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Әлеуметтану
 • Мәдениеттану
 • Психология
 • Саясаттану
 • Философия
 • Шетел тілі
  ЖОО компоненті:
 • 1-ші өндірістік практика
 • Еңбекті қорғау
 • Жылу техникасы негіздері
 • Инженерлік графика
 • Кәсіпкерлік және бизнестің құқықтық негіздері
 • Кәсіпорын экономикасы
 • Математика 1
 • Математика 2
 • Машиналық сызба
 • Механикалық жүйелердің синтезі мен анализі
 • Оқу практикасы
 • Теориялық механика
 • Физика
  ЖОО компоненті:
 • 2-ші өндірістік практика
 • Диплом алдындағы практика
 • Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері
 • Көтеріп-тасымалдау машиналары
 • Өндіріс технологиясының негіздері және көлік техникасын жөндеу
 • Пайдалану материалдары
  Таңдау бойынша компонент:
 • Адалдық пен жемқорлыққа қарсы мәдениет
 • Іргелі және қолданбалы экономика негіздері
 • Экология негіздері және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

  Таңдау бойынша компонент:
 • Гидравлика және гидропневможетек
 • Сұйықтар мен газдар механикасы, гидро-және пневможетек

 • Автомобильдер қозғалысының теориясы
 • Машина жасаудың техникалық негіздері

 • Көлік техникасының электр және автотронды жабдықтары
 • Электр жетегі және автоматтандыру

 • Электр техникасы
 • Электротехника және электроника негіздері

 • Көлік машиналарының құрылымы
 • Көлік техникасының құрылымы

 • Материалдар кедергісі
 • Механика

 • Метрология, стандарттау және өзара ауыстырымдылық негіздері
 • Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшемдер

 • Құрылымдау негіздері және машина бөлшектері
 • Механикалық жүйелердің негізгі элементтері

 • Материалтану және конструкциялық материалдар негіздері
 • Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы

  Таңдау бойынша компонент:
 • Құрылыс-жол машиналар және жабдықтар
 • Техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің технологиялық жабдықтары

 • Көлік техникасын сынау
 • Құрылысты кешенді механикаландыру және автоматтандыру

 • Көлік техникасын жобалау
 • Металл құрылымдарын жобалау

 • Жер жұмыстарына арналған машиналар
 • Көлік кәсіпорындарын жобалау

 • Жаңартпашылық қызымет негіздері және бәсекеге қабілеттілік
 • Патентеу және инновациялық іс-әрекет негіздері

 • Іштен жану қозғалтқыштары
 • Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары