ЭлУМКД

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Автор: Адильбаева Жайнагуль Дюсюпкановна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Задание по теме "Термины" ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Язык специальностию. жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Задание ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Рабочая модульная учебная программа и силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Рабочая модульная учебная программа и силлабус-2 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
тренажер жеке Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Рабочая модульная учебная программа и силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Задание работа с текстом ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
текст1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРС жаттығу құрылғысы Файл
Упражнение тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
работа с текстом жеке Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СПП оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Компрессия текста тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Текст с заданиями ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Первичные ,вторичные жанры тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Научный стиль оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Задания ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
работа с текстом тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Особенности научного стиля,Первичные ,вторичные жанры тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Семинарское занятие жеке Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
текст4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
работа с текстом тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Выполнение упражнении тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Текст как единица связной речи тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
задания жеке Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Задания ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Текст5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРСП жаттығу құрылғысы Файл
работа с текстом по специальн тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Упражнения тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Речевой этикет тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Задание по теме ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Виды планов тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
План и виды планов оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
текст6 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
руб конт тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Зад СРОП -1вар тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
План и виды планов тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Задание по теме ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Служебная документация тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Задание по теме ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Тесты аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
глагол тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
РКН-1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Зад СРО-2вар ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
рубеж контроль аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Деловая переписка,служебная док ция тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Задания Сро консп ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
конспектирование тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
конспект2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Текст7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Конспект,конспектирование тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
СРС ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Аннотация тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Упражнение тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Аннотация тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Зад1 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Работа с текстом ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
текст8 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
из интернета анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Докладная записка тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Зад2 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
текст ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
текст9 жеке Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
аннотир и реффер тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Зад 1 срс ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
текст4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Текстовой материал по культуре речи тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Комп-смысл.член текста тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
зад3 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
текст7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Основные этапы переговоров тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
зад9 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
текст00 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
справочная литература тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
зад11 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
текст0 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Реферирование тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
тест аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
текстовой материл тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
РК-2 қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Для итогого контроля тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
тренажер вып упр оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Рекомендуемая лит-ра оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
тестовые задания для дот тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Атауы Категория Сілтеме
СРС жаттығу құрылғысы Файл
СПП оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Научный стиль оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
СРСП жаттығу құрылғысы Файл
План и виды планов оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
из интернета анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
тренажер вып упр оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Рекомендуемая лит-ра оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл